Ferencův zápisník

Ex nihilo nihil fit...

rubrika Homilie

Kázání 32. neděle v mezidobí

Homilie k prvním nešporám 32. neděle v mezidobí.


Milujte se navzájem

Homilie k prvním nešporám 5. neděle velikonoční.


Meditace nad primičním ornátem

Zpětně zapsaná a rozšířená velkopáteční homilie.


Narození Páně

Sestry a bratři, slavíme narození našeho Spasitele a Vykupitele Ježíše Krista. Kladu si otázku jestli jsme schopni se zastavit a jen se dívat na krásu Svatého dítěte.


Nejtěžší pohřeb

Dnes jsou přesně dva roky od mého nejtěžšího pohřbu. Pohřbíval jsem čtyři oběti dopravní nehody (39-43 let); všichni byli uloženi do jednoho hrobu. Při úklidu v PC jsem narazil na kázání, které jsem tehdy napsal po shlédnutí Bergmanova filmu Sedmá…


sv. Štěpán - prvomučedník

Sestry a bratři, dnes slavíme sv. Štěpána prvomučedníka. Možná si kladete otázku, proč se v čase vánoční radosti objevuje svátek mučedníka Štěpána.


Královno míru, oroduj za nás.

Tento článek je úvodník z Klobuckého farního zpravodaje. Díky sanitan za upřesnění vyjádření a korekturu.


Svatební kázání

Kázání ze svatby mojí sestry. Marti a Mílo, za chvíli uzavřete církevní manželství. Právnící nazývají manželství consortium totius vitae – společenství celého života. Nyní se zaměříme na samotné slovo consortium. Slovo je složeno ze dvou částí, con…


Úterý po 2. neděli adventní

Sestry a bratři, v dnešním evangeliu jsme slyšeli podobenství o ztracené ovci. Evangelista Lukáš má podobenství se stejným obsahem, ale zařazuje ho v odlišném kontextu.


Úterý 33. týdne v mezidobí

Drahé sestry drazí bratři, při pohledu na dnešní první čtení a evangelium nám vystává jako nosné téma spása, resp. touha po spáse.


Mše svatá za zemřelé kněze děkanátu

Drazí kněží, drahé sestry drazí bratři. Dnes si při mši svaté připomínáme všechny zemřelé kněze děkanátu. V evangeliu jsme slyšeli úryvek z Janova evangelia. Perikopa začíná Ježíšovým příchodem do Betánie a zjištěním, že Lazar je už čtyři dny v…


Čtvrtek 29. týdne v mezidobí

Drahé sestry a bratři, Ježíš v dnešním evangeliu říká, že přišel vrhnout na zem oheň a přeje si aby vzplanul. Myslí tím oheň Ducha Svatého nebo oheň posledního soudu?


Homilie k oslavě dne charity

Drazí zaměstnanci a klienti charity, sestry a bratři. V prvním čtení z knihy Nehemiáš jsme slyšeli jak kněz Ezdráš vybízí k slavení. Jistě máme důvod slavit. Dnes slavíme den charity. Je dobře, že oslava tohoto dne začíná mší svatou. O mši svaté…


Úterý 24. týdne v mezidobí

Drahé sestry a bratři, v dnešním evangeliu jsme slyšeli o vzkříšení syna Naimské vdovy. Naim je malá vesnice 10 km od Nazareta a název vesnice v překladu znamená „rozkoš“. Z Kafranaa, kde se Ježíš zdržoval to bylo asi den cesty. Ježíš se tam odebral…


Sv. Řehoř Veliký

Drahé sestry a bratři, v dnešním evangeliu jsme slyšeli o Ježíšově působení v Kafarnau. Zástupy žasly nad jeho učením protože v jeho slově byla moc. Slovo moc odkazuje na autoritu samého Boha, který slovem stvořil zemi.


Miluj a dělej, co chceš

Drahé sestry a bratři, Dnes slavíme památku svatého Augustina biskupa. Augustin se narodil v Tagaste v severní Africe na počátku druhé poloviny čtvrtého století. Jako dítě nebyl pokřtěn neboť se to neslučovalo s tehdejšími zvyklostmi, byť si to jeho…


Památka Panny Marie Královny

Drazí bratři a sestry, dnes slavíme památku Panny Marie Královny. Lidová zbožnost tento mariánský titul užívá odedávna. Stačí si vzpomenout na modlitbu Zdrávas Královno nebo páté tajemství slavného růžence, které zní: který tě Panno v nebi korunoval.